پکینگ گرافیتی،نخ گرافیتی:

این پکینگ ها از الیاف آ زبست بافته میشوند و به روغن و گرافیت آ غشه میشوند،این پکینگ ها اغلب در پمپ ها،شیرآلات صنعتی،صنایع نفتی ودر محیط هایی که انکنل وسیم استنلس استیل میباشند که به مقاومت مکانیکی این پکینگ ها میافزایند.

پکینگ گرافیتی،نخ گرافیتی
پکینگ گرافیتی،نخ گرافیتی