فیبر استخوانی،نخدار:

این محصول از ورق های کاغذ آغشته به رزین فنولیک تشکیل شده است و دارای مشخصات فنی فیبر نخدار میباشد،با این تفاوت که قابل تراشکاری و پانچ را ندارد و سوراخ کاری آن با استفاده از ابزار دقیق امکان

پذیر است.این محصول به صورت ورق و میل گرد از ضخامت 5/. میل الی 50 میلیمتر موجود میباشد و ابعاد 100*200 سانتیمتر موجود میباشد.

و میل گرد این محصول از 5 میلیمتر الی 100 میلیمتر میباشد که برای ساخت واشر و تراشکاری به کار می رود.

فیبراستخوانی،نخدار
فیبراستخوانی،نخدار
فیبراستخوانی،نخدار
فیبراستخوانی،نخدار